Amaç:

Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak.

Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile verilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak.

Her türlü bilimsel çalışmanın geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

Faaliyet amacı ve alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak. 

Faaliyet Alanları:

Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

Uzaktan eğitim ile ilgili her türlü eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan kamu kurumları, özel kuruluşlar ve kişilerin yararlanmasını sağlamak.

Uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, strateji geliştirmek, gerektiğinde Merkezin amacına uygun uygulamaları gerçekleştirmek ve özendirmek.

Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım, otomasyon ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmak veya önermek.

Uzaktan eğitim şeklinde verilen kurs, seminer, konferans, ders, program ve bölümler için içerik ve eğitim öğretim programları belirlemek, kredilendirmek.

Eğitim öğretim türüne göre sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek, kayıt, kabul, sınav, başarı, ders geçme ve benzeri işlemler için usul ve esasları belirlemek, düzenlemek ve sunmak, görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

Uzaktan eğitim ile ilgili konularda üniversitenin bütün birimlerine ait laboratuvar, kütüphane, akıllı sınıf, derslik, stüdyo ve diğer eğitim öğretim imkânlarından yararlanmak veya bunların oluşumuna katkıda bulunmak.

Üniversite bünyesinde açılacak Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarının eğitim öğretimini planlamak ve bu programların uygulanmasına yönelik eşgüdümü ve koordinasyonu sağlamak.

28.01.2023